استخدام

شرایط استخدام در چوپر

چوپر برای شما چند رده شغلی در نظر دارد:

 

شما برای همکاری با چوپر  باید این شرایط را داشته باشید: