سخن مدیر

فروش پایان یک معامله نیست بلکه آغاز یک تعهد است.